PJ partners

PJ Partners was het Zuid-Hollandse expertisecentrum op het gebied van jeugd en leefbaarheid. Ze boden praktische en resultaatgerichte ondersteuning aan gemeenten, professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties. Kernbegrippen waren het betrekken van groepen en individuen bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en het hanteren van een integrale benadering.

Consultant

Consultant

Een consult – of consult (van het Latijnse consultatio; bijbehorend werkwoord naar consult) – is doorgaans een niet-bindende gestructureerde mededeling, d.w.z. een consult – meestal mondeling en zeldzamer ook schriftelijk, bijvoorbeeld met behulp van (elektronische) brieven – begrepen, waarbij een deelnemer informatie doorgeeft om de kennis van de ontvanger te vergroten. Het doel van counseling kan ook zijn om de geadresseerde ertoe te bewegen een bepaalde handeling of nalatigheid te ondernemen.

Mensen die deze handeling uitvoeren, worden adviseurs en consultants genoemd.

Algemeen

Deelnemers aan een overleg zijn de adviseur en de persoon die wordt geadviseerd, dit kunnen natuurlijke personen of organisaties zijn. De professionele titelconsulent wordt niet beschermd door de wet en wordt vaak gebruikt bij vrijwillige procesondersteuning. Met name in het bedrijfsleven en management wordt de term vaak geparafraseerd met het bij benadering Engelse equivalent van consulting, dat evenmin beschermd is. Deze sector omvat met name managementadvies, managementadvies en IT-advies.

Counseling kan worden opgevat als een communicatieschema dat relatief vrij beschikbaar is en in veel verschillende situaties kan worden gekozen. Het is de communicatie van een groep die tot een wederzijds aanvaarde beslissing komt om te handelen of het eens wil worden over de bepaling of beoordeling van een situatie.

Afbakeningen

Aan het einde van het consult kan de persoon die het advies ontvangt, beslissen of hij het advies accepteert en welk gedrag hij nu kiest. Dit is wat counseling onderscheidt van instructie en supervisie. Terwijl de counselor in de instructie rekening moet houden met een bepaald standpunt, moet hij bij het verlenen van ondersteuning rekening houden met externe beslissingen van de counselor. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen voorlichting, advies en advies. Informatie is de openbaarmaking van feiten waar de verzoeker om vraagt, aanbeveling is de suggestie dat een bepaald gedrag in het belang is van de persoon die wordt geadviseerd. In vergelijking met advies mist de loutere aanbeveling het waardeoordeel. Beiden kunnen de wil van de geadresseerde beïnvloeden, maar deze functie is sterker bij advisering. Het advies is een veelal vrijblijvend, meestal mondeling advies.

Juridische kwesties

Advies is de uitleg van feiten inclusief de presentatie en evaluatie van beslissingsalternatieven. Het advies omvat zowel een zelfevaluatie door de adviseur als – rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van de geadviseerde persoon – een aanbeveling die leidt tot een koop-, verkoop-, hold-aanbeveling of andere beslissing van de geadviseerde persoon. Een gratis beleefdheidsinformatie als dagelijkse beleefdheid houdt geen aansprakelijkheidsclaims in, zelfs als dit achteraf onjuist blijkt te zijn. Gratis advies is een indicatie dat er geen adviescontract tot stand is gekomen.

Soorten advies

Er wordt met name onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten advies: beleggingsadvies, medisch advies, arbeidsmarkt- en loopbaanadvies, sollicitatiedienst, educatief advies, medicijnadvies, partnerschaps- en huwelijksadvies, huwelijksvoorbereiding, energieadvies, voedingsadvies, ouderschapsadvies, gezinsadvies, Feng Shui-advies, zoekprocessen, financieel advies, genetisch advies , Vergoedingsadvies, individueel psychologisch advies, persoonsgericht of cliëntgericht advies, aanvullend advies, levensadvies, bemiddeling, MPU-advies, organisatieadvies, levensbeschouwelijke praktijk, politiek advies, psychologisch advies, juridisch advies, revalidatieadvies, pensioenadvies, schuldadvies, schooladvies en schoolloopbaanadvies, advies over zwangerschapsconflicten, pastoraat, veiligheidsadvies, Maatschappelijk advies en maatschappelijk werkadvies, sociologisch advies, fiscaal advies, strategisch advies, studieadvies, begeleiding, systemisch advies en consumentenadvies advies, verkeerspsychologisch advies, vermogensadvies, verzekeringsadvies, bijscholingsadvies, jeugdadvies, migrantenadvies, psychosociaal advies (NLPt), stijl- en kleuradvies.

Verder wordt onderscheid gemaakt naar het medium waarmee de counseling plaatsvindt (zoals online counseling of telefonische counseling) en naar het organisatorische of persoonlijke kader waarin het plaatsvindt (zoals collegiale casusbegeleiding of consultancy).

Is counseling (in plaats van actief adviseren) zo ingericht dat individuen of groepen methodisch begeleid worden door de counselor om zelf hun antwoorden te vinden, zelf veranderingen door te voeren of beslissingen te nemen (zonder inhoudelijke aanbevelingen door de counselor), Men spreekt ook van coaching (bv. Systemische coaching, mentale coaching, individuele coaching, persoonlijke coaching of teamcoaching).

Advies wordt vaak gegeven in verband met het maken van een kostenraming. In Duitsland is alleen een vergoeding verschuldigd voor kostenramingen via speciale overeenkomst.